سازه های چوبی خاص

از آغاز آفرینش تاکنون، بشر ارتباط تنگاتنگی با چوب و سازه های چوبی داشته است. به دلیل اینکه چوب یک جاندار بوده است سازه های چوبی موجب آرامش بیشتری در انسان می شوند و زندگی در سازه های چوبی نیز از لحاظ روانی برای انسان مناسب تر و خوشایندتر می باشد.
گروه “هنر، صنعت و پژوهش نوبهر” با احترام به طبیعت در نظر دارد به زودی پس از اتمام پژوهش های خود سازه های چوبی متنوعی در حوزه های مختلف طراحی و تولید نماید.