چیدمان تجاری

انتخاب چیدمان فضای تجاری وابسته به نوع محصول عرضه شده و فرهنگ محیطی است که آن محصول در آن عرضه می شود. پس، از آنجایی که آن محیط قرار است فضایی باشد که در آن برای سهمی از بازار تلاش کنیم باید بر آن باشیم که از ابتدای پذیرش، حس راحتی، آرامش، اطمینان و سلامت را برای مشتری خود فراهم آوریم. بنابراین با در نظر گرفتن این موارد سعی کرده ایم به چیدمانی با کیفیت و متفاوت دست یابیم.